Operis Heraldici Principia
Bibliografia

Wybrana bibliografia do heraldyki

Dla zainteresowanych podaję wybór z bardzo obszernego zbioru prac o tematyce heraldycznej. Znajdują się tu i prace specjalistyczne i kompilacje przeznaczone dla przeciętnego czytelnika, amatora heraldyki, pragnącego zapoznać się z najważniejszymi zasadami tej dziedziny. Dla ułatwienia orientacji podzielone zostały językowo i tematycznie.

 

A. Publikacje polskojęzyczne


Heraldyka ogólna

 

Bebłowski, A., Radziwiłłowicz, D. Herby i heraldyka: krótki informator. Warszawa: MON DS-W: Agencja Wydawnicza CB - Andrzej Zasieczny, 2000.

Bieniak, J. Heraldyka polska przed Długoszem. W: Skubiszewski, P. (wyd.). Sztuka i ideologia XV w.: materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1-4 grudnia 1976 r. Warszawa: PWN, 1978.

Celej, A. Bibliografia genealogii i heraldyki polskiej za lata 1980-2001. Warszawa: Wyd. DiG, 2006.

Celichowski, Z. (wyd.), Długosz, J. Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1885.

Cetwiński, M., Derwich, M. Herby, legendy, dawne mity. Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.

Czarnecki, B., Kulikowski, A. Heraldyka. Warszawa: PTTK, 1983.

Dudziński, P. Alfabet heraldyczny. Warszawa: Diogenes, 1997.

Friedberg, M. (wyd.), Długosz, J. Klejnoty Długoszowe. Krytycznie opracował i na nowo wydał Marjan Friedberg. Kraków: nakł. autora, 1931.

Górzyński, S., Kochanowski, J. (red.) Mały herbarz historyka. T. 1-2. Warszawa: UW, 1982-1984.

Kamocki, F. Dziwolągi heraldyczne. Warszawa: nakł. autora, 1916.

Kochanowski, J. K. O heraldyce, czyli o znajomości herbownictwa. Warszawa: M. Arct, 1902.

Komorowski, R. T. Ilustrowany przewodnik heraldyczny. Warszawa: Bellona, 2007.

Konarski, S. O heraldyce i "heraldycznym" snobizmie. Paryż: Księgarnia Polska w Paryżu, 1967.

Konopka, J. O polskich herbach złożonych. Lwów: s.n., 1919.

Krzyżanowski, S. Słownik heraldyczny: dla pomocy w poszukiwaniach archeologicznych. Kraków: Kirchmayer, 1870.

Kuczyński, S. K. Człowiek wobec świata herbów. Warszawa: Wyd. DiG, 1997.

Kuczyński, S. K. Osiągnięcia i postulaty w zakresie heraldyki polskiej. Kraków: Uniw. Jagiell., 1995.

Kuczyński, S. K. Symbole i herby jako zabytki. Warszawa: Tow. Opieki nad Zabytkami, 1995.

Kulikowski, A. Wielki herbarz rodów polskich. Warszawa: Świat Książki, 2005.

Lelewel, J. Herby w Polszcze. W: tenże, Polska. Dzieje i rzeczy jéj. T. 4. Poznań: Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego, 1856.

Łojko, J. Średniowieczne herby polskie. Poznań: KAW, 1985.

Malinowski, N. E. Heraldyka to jest nauka o herbach zawierająca wykład teoryi heraldyki powszechnéj z najlepszych zródeł [!] zebrany, teoryje heraldyki polskiéj, teoryje genealogii i sfragistyki, [...] jako też rys literatury i słownik wyrazów technicznych powyżéj wymienionych umiejętności. Warszawa: s.n., 1841.

Małecki, A. Studia heraldyczne. T. 1-2. Lwów: nakł. autora, 1890.

Mieroszowski, S. Kilka słów o heraldyce polskiej. Kraków: Księgarnia J. K. Żupańskiego i K. J. Heumanna, 1887.

Mikucki, S. Barwa w heraldyce średniowiecznej. Warszawa: Towarzystwo Heraldyczne, 1928.

Muczkowski, J. (wyd.), Długosz, J. Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu clenodia Regni Poloniae. Kraków: s.n., 1851 (Reprint: Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987).

Panfil, T. Lingua symbolica: o pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w Polsce. Lublin: Red. Wyd. KUL, 2002.

Piech, Z. Monety, pieczęcie i herby w systemie symboliki władzy Jagiellonów. Warszawa: Wyd. DiG, 2003.

Piechowski, J. Herby, magia, mity. Warszawa: Wyd. Medium, 1995.

Piechowski, J. Ukryte światła herbów. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1991.

Piekosiński, F. Heraldyka polska wieków średnich. Kraków: Akademia Umiejętności, 1899.

Polaczkówna, H. Materiały do heraldyki polskiej. Kraków: Akademia Umiejętności, 1909/1913.

Polaczkówna, H. Najstarsze źródła heraldyki polskiej. Lwów: nakł. Tow. Nauk. we Lwowie, 1924.

Semkowicz, W. Encyklopedia nauk pomocniczych historii. Kraków: Universitas, 1999.

Szymański, J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa: PWN, 1993.

Szymański, J. Nauki pomocnicze historii. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2002.

Znamierowski, A. Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa: Bertelsmann, 2003.

Znamierowski, A. Wielka księga heraldyki. Warszawa: Świat Książki, 2008.

 

Heraldyka municypialna

 

Adamczewski, M. Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku. Warszawa: Wyd. DiG, 2000.

Antoniewicz, M. Herby miast województwa częstochowskiego. Częstochowa: Muzeum Okręgowe, 1984.

Barbasiewicz, W. (wyd.). Godło i barwa Polski samorządowej: herby i flagi miast i gmin polskich. Warszawa: Wyd. IWP, 1998.

Białecki, T. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: "Polskie Pismo i Książka", 1991.

Biesiadecki, F. Herb Królewskiego Miasta Rohatyna. Lwów: s.n., 1936.

Brociek, W. R. Herb miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ostrowiec Świętokrzyski: Wyd. MHA, 1985.

Chomicki, A. Herby miast i ziem polskich. Warszawa: Wyd. czasop. "Archiwum Heraldyczne", 1939.

Ciechanowicz, K. Herby Zawiercia: materiały i dokumenty. Zawiercie: nakł. autora, 2006.

Ciesielska, K. Herb i pieczęcie miasta Torunia. Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1982.

Czerner, M. Herby miast województwa koszalińskiego. Koszalin: Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1989.

Drelicharz, W., Piechta, Z., Widłak, B. Dawne i nowe herby Małopolski. Kraków: Tow. Nauk. Societas Vistulana, 2004.

Drelicharz, W., Piechta, Z. (wyd.). Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy. Kraków: Oficyna Cracovia, 2000.

Dymmel, P. (wyd.). Polskie tradycje samorządowe a heraldyka: materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992.

Friedberg, M. Herb miasta Krakowa. Kraków: Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa, 1937.

Friedberg, M. Nieporozumienia heraldyczne: (jeszcze o herbie Krakowa). s.l.: s.n., 1937.

Fudalej, A. Herby miast województwa zielonogórskiego. Nowa Sól: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, 1974.

Gizbert-Studnicki, W. Herb miasta Wlna [!]. s.l.: s.n., 1912.

Głowacki, K. Heraldyka historycznych miast regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w. Kielce: Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2001.

Gumowski, M. Herbarz Polski. Warszawa: Wyd. Kawa Hag, 1930.

Gumowski, M. Herby i pieczęcie miejscowości województwa Śląskiego. Katowice, Warszawa: Nasza Księgarnia, 1939.

Gumowski, M. Herby miast polskich. Warszawa: Arkady, 1960.

Gumowski, M. Pieczęcie i herby miast pomorskich. Toruń: Tow. Nauk. w Toruniu, 1939 (Roczniki TNT, Nr 44).

Gumowski, M. Pieczęcie i herby miast wielkopolskich. Poznań: s.n., 1932.

Gumowski, M. Pieczęcie i herby miejscowości województwa lubelskiego. Lublin: Lubelska Drukarnia Prasowa, 1959.

Gut, A. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym. Szczecin: Wydawnictwo "Dokument" Oficyna Archiwum Państwowego, 2005.

Haisig, M. Herb miasta Chojnowa w świetle dokumentacji historycznej. Chojnów: Muzeum Regionalne, 1988.

Haisig, M. Herb miasta Ząbkowice Śląskie. Acta Universitatis Wratislaviensis 1112 (1989), Historia 76, 133-

Ihnatowicz, I. Herb miasta Lipska nad Biebrzą. Warszawa, Łódź: s.n., 1985.

Kaganiec, M. Herb Bierunia i godła gminne dawnej parafii bieruńskiej. Bieruń: Komitet 600-lecia Bierunia, 1994.

Kaganiec, M. Herby miast województwa śląskiego. Katowice: Muzeum Śląskie, 2007.

Kuczyński, S. K. (wyd.). Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918): materiały sesji naukowej, Włocławek 5-6 grudnia 1996 r. Włocławek: "Lega", 1999.

Kuczyński, S. K. Herb Warszawy. Warszawa: PIW, 1977.

Kuczyński, S. K. Pieczęcie i herb Płocka oraz herb województwa płockiego. Płock: Tow. Nauk. Płockie, 1979.

Kuczyński, S. K. Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej. Łęczyca: Tow. Nauk. Płockie (TNP), oddział w Łęczycy, 1985.

Kuzio-Podrucki, A., Nadolski, P., Woźnicki, D. Herbarz bytomski. Bytom: "Rococo", 2003.

Kuzio-Podrucki, A., Woźnicki, D. Herb i barwy powiatu tarnogórskiego. Tarnowskie Góry: Starostwo Powiatowe, 2002.

Kuzio-Podrucki, A., Woźnicki, D. Herb i barwy Tarnowskich Gór. Tarnowskie Góry: Urząd Miejski, 2002.

Mełnicki, J. K. Herb miasta Brodnicy. Historia, legendy, podobieństwa. W: Grążawski, K. (red.) Szkice brodnickie. Tom II. Brodnica: Tow. Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy, 1993; 301-307.

Michta, J. Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika. Kielce: Wyd. Herb, 2000.

Milczyński, A. Herb i barwa miasta Piły. Piła: Towarzystwo Miłośników Miasta Piły, 1999.

Możejko, B. Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego. T. 1. Gdańsk : Oficyna Pomorska, 2000.

Możejko, B. Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego. T. 2. Malbork: Muzeum Zamkowe, 2004.

Olejniczak, J. (opr.) Herb miasta Poznania. Publikacja z okazji wystawy zorganizowanej w Starym Ratuszu. Poznań: Muzeum Narodowe w Poznaniu. Oddział historii miasta Poznania w Ratuszu, 1967.

Panfil, T. Herb Lublina: geneza, symbolika, funkcje. Lublin: Biuro Promocji Miasta, 1998.

Plewako, A., Wanag, J. Herbarz miast polskich. Warszawa: Arkady, 1994.

Plewako, A., Wanag, J. Herby naszych miast: województwo katowickie. Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.

Seroka, H. Herby miast małopolskich do konca XVIII wieku. Warszawa: Wyd. DiG, 2002.

Strzyżewski, W. Geneza i symbolika herbów miejskich Środkowego Nadodrza. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1993.

Strzyżewski, W. Herby miejscowości województwa zielonogórskiego. Zielona Góra: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1989.

Strzyżewski, W. Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku. Zielona Góra: Wyd. WSP, 1999.

Tomczyk, D. Herby miast Śląska Opolskiego. Opole: Opolska Oficyna Wydawnicza, 1996.

Tomczyk, D., Ziarko, S. Herby oraz inne symbole samorządowe miast i gmin województwa opolskiego. Opole: Ośrodek Informatyki WBD OUW, 2000.

Wantuła, J. Herby i pieczęcie miasta i gminy Skoczów. Skoczów: Towarzystwo Miłośników Skoczowa, 1984.

Znamierowski, A. Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa: Bertelsmann, 2003.

 

Heraldyka ziemska/terytorialna

 

Andrulewicz, H. Geneza Orła Białego jako herbu Królestwa Polskiego w 1295 r. Studia Źródłoznawcze 13 (1968), 1-27.

Bagmihl, J. T. Pommersches Wappenbuch gezeichnet und mit Beschreibung der Wappen und historischen Nachweisen versehen. Bd. 1-5. Stettin: H.G. Effenbarts Erbinn, 1843-55.

Bolduan, T. Gryf - godło Pomorza. Gdańsk: s.n., 1971.

Celichowski, Z. (wyd.), Długosz, J. Insignia seu clenodia regis et regni Poloniae. Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1885.

Chomicki, A. Herby miast i ziem polskich. Warszawa: Wydawnictwo czasopisma "Archiwum Heraldyczne", 1939.

Czaplewski, P. Herb Prus Królewskich. Toruń: Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu, Tom IV, Nr. 10 (1919), 254-256.

Czerner, M. Wielki herb Pomorza. Koszalińskie Zeszyty Muzealne 16 (1986), 93-100.

Drelicharz, W., Piechta, Z., Widłak, B. Dawne i nowe herby Małopolski. Kraków: Tow. Nauk. Societas Vistulana, 2004.

Drelicharz, W., Piechta, Z. (wyd.). Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy. Kraków: Oficyna Cracovia, 2000.

Dymmel, P. (wyd.). Polskie tradycje samorządowe a heraldyka: materiały sesji naukowej zorganizowanej w dniach 4 i 5 czerwca 1991 r. w Lublinie. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1992.

Friedberg, M. (wyd.), Długosz, J. Klejnoty Długoszowe. Krytycznie opracował i na nowo wydał Marjan Friedberg. Kraków: nakł. autora, 1931.

Górski, K. (wyd.). Jana Długosza Banderia Prutenorum. Warszawa: PWN, 1958.

Gumowski, M. Herbarz Polski. Warszawa: Wyd. Kawa Hag, 1930.

Haisig, M. Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski. W: Heck, R. (red.). Piastowie w dziejach Polski: zbiór artykułów z okazji trzechsetletniej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1975.

Haisig, M. Śląski rodowód państwowego godła Polski. Wrocław: "Silesia", 1993.

Kuczyński, S. K. Herb województwa płockiego. W: tenże. Pieczęcie i herb Płocka oraz herb województwa płockiego. Płock: Tow. Nauk. Płockie, 1979.

Kuczyński, S. K. Herby terytorialne na polskich monetach średniowiecznych. W: Kuczyński, S. K., Suchodolski, S., Kokociński, L., Krzyżanowska, A., Męclewska, M. (wyd.). Nummus et historia: pieniądz Europy średniowiecznej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, Komisja Numizmatyczna, 1985.

Kuczyński, S. K. Herby województw w Polsce: tradycje, współczesność, propozycje rozwiązań. Krakow: Oficyna Cracovia, 2000.

Kuczyński, S. K. Pieczęcie i herb ziemi łęczyckiej. W: tenże. Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi łęczyckiej. Łęczyca: Tow. Nauk. Płockie (TNP), oddział w Łęczycy, 1985.

Kuczyński, S. K. Polskie herby ziemskie: geneza, treści, funkcje. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1993.

Kuczyński, S. K. Zagadka herbu ziemi dobrzyńskiej. W: Gawinowa, D., Gawlas, S., Koczerska, M., Kuczyński, S. K., Potkowski, E., Rottermund, A., Tyszkiewicz, J. (wyd.). Kultura średniowieczna i staropolska. Warszawa: PWN, 1991; 279-289.

Łojko, J. Średniowieczne herby polskie. Poznań: KAW, 1985.

Michta, J. Heraldyka samorządowa województwa świętokrzyskiego i jej symbolika. Kielce: Wyd. Herb, 2000.

Muczkowski, J. (wyd.), Długosz, J. Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu clenodia Regni Poloniae. Kraków: s.n., 1851 (Reprint: Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1987).

Piekosiński, F. O sali gotyckiej w kamienicy hetmańskiej w Krakowie. Rocznik Krakowski IX, 1907.

Znamierowski, A. Insygnia, symbole i herby polskie. Warszawa: Bertelsmann, 2003.

 

Heraldyka szlachecka

 

Ali Akber Bek Topczybaszy. Przyczynek do heraldyki muślimów litewskich. Warszawa: Instytut Heraldyczny, 1930.

Boniecki, A. Herbarz polski: wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 1-17. Warszawa: s.n., 1899-1913.

Chrząński, S.K.T.A., Ostrowski, J. (wyd.) Tablice odmian herbowych Chrząńskiego. Warszawa: J. Ostrowski, 1909. (Reprint Warszawa: "Jasieńczyk", 2000)

Dachnowski, J. K. Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku. Kórnik: Polska Akademia Nauk - Biblioteka Kórnicka, 1995.

Dymmel, P. (red.) Ludzie i herby w dawnej Polsce. Lublin: PTH, 1995.

Dziadulewicz, S. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce. Wilno: nakł. autora, 1929.

Gajl, T. Herbarz polski. Od średniowiecza do XX wieku. Gdańsk: Wyd. L&L, 2007

Gajl, T. Herby szlacheckie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Gdańsk: Wyd. L&L, 2003.

Gajl, T. Herby szlacheckie Polski porozbiorowej. Gdańsk: Wyd. L&L, 2005.

Gajl, T. Polskie rody szlacheckie i ich herby. Białystok: Dom Wydawniczy Benkowski, 2003.

Giergiel, T. Symbolika jelenia w polskiej heraldyce rycerskiej. Sandomierz: WSHP, 1998.

Górzyński, S., Kochanowski, J., Jonca, A. Herby szlachty polskiej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Alfa, 1992.

Haisig, M. Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski. W: Heck, R. (red.). Piastowie w dziejach Polski: zbiór artykułów z okazji trzechsetletniej rocznicy wygaśnięcia dynastii Piastów. Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1975.

Heymowski, A. Herbarz Inflant polskich z roku 1778. Buenos Aires: s.n., 1965.

Heymowski, A. Herby polskie w brukselskim Armorial Gymnich recte Lyncenich. Studia Źródłoznawcze 29 (1985), 95-124.

Heymowski, A. Herby polskie w paryskim Armorial Bellenville. Studia Źródłoznawcze 32/33 (1990), 113-127.

Heymowski, A. Herby polskie w sztokholmskim Codex Bergshammar. Studia Źródłoznawcze 12 (1967), 73-111.

Kaganiec, M. Heraldyka Piastów Śląskich: 1146-1707. Katowice: Muzeum Śląskie, 1992.

Kapica Milewski, I. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego. Kraków: s.n. (Kirchmayer), 1870.

Kochanowski, J. (red.) Herby książęce i kniaziowskie. Warszawa: UW, 1983.

Konarski, S. Armorial de la noblesse polonaise titrée. Paryż: nakł. autora, 1958.

Kuczyński, S. K. Gra w herby, czyli przyczynek do popularyzacji heraldyki w XVIII w. Lublin: Wyd. UMCS, 2001.

Kulikowski, A. Heraldyka szlachecka. Warszawa: "Chateau", 1990.

Kulikowski, A. Wielki herbarz rodów polskich. Warszawa: Świat Książki, 2005.

Łempicki, J. Herbarz Mazowiecki. Poznań: "Heroldium" - Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne, 1997.

Łojko, J. Średniowieczne herby polskie. Poznań: KAW, 1985.

Mikucki, S. Heraldyka Piastów Śląskich do schyłku XIV wieku. W: Kutrzeba, S. (wyd.). Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, T. 3. Kraków: PAU, 1936.

Mikucki, S. Rycerstwo słowiańskie w Wapenboek Gelrego. Studia Źródłoznawcze 3 (1958), 103-123.

Mikucki, S. Rycerstwo słowiańskie w Wapenboek Gelrego. Cz. 2. W: Budkowa, Z. (wyd.). Prace z dziejów Polski feudalnej: ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70. rocznicę urodzin. Warszawa: PWN, 1960.

Nałęcz-Małachowski, P. Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostaiącym w Królestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim. Lublin: w Drukarni J.C.K. Mci u XX. Trynitarzów, 1805.

Niesiecki, K., Bobrowicz, J. N. (wyd.) Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomucena Boborowicza. Lipsk: Breitkopf und Haertel, 1839-42.

Niesobski, M. Popularny herbarz rodzin i rodów polskich. Tychy: Kademm, 1994.

Ostrowski, J. Księga herbowa rodów polskich. Z. 1-19. Warszawa: Bolcewicz, Gebethner i Wolff, 1897-1906.

Paprocki, B. Herby rycerstwa polskiego. Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej, 1858.

Piekosiński, F. Herbarz szlachty witebskiej. Kraków: Skł. gł. Księgarnia Sp. Wyd. Polskiej, 1898.

Piekosiński, F. Najstarsza rola marszałkowska polska. Herold Polski (1897), XXXV-XLVII.

Pragert, P. Herbarz szlachty kaszubskiej. Tom I. Gdańsk: Wyd. BiT, 2005.

Pragert, P. Herbarz szlachty kaszubskiej. Tom II. Gdańsk: Wyd. BiT, 2007.

Szymański, J. Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa: PWN, 1993.

Wittyg, W., Dziadulewicz, S. Nieznana szlachta polska i jej herby. Warszawa: Jasieńczyk, 1994.

Żernicki-Szeliga, E. Die polnischen Stammwappen: ihre Geschichte und ihre Sagen. Hamburg: Henri Grand, 1904.

 

Heraldyka mieszczańska/chłopska

 

Chmiel, A. Godła rzemieślnicze i przemysłowe krakowskie: od połowy 14 w. aż do 20 w. Kraków: Muzeum Przemysłowe im. A. Baranieckiego, 1922.

Chmiel, A. "Herbarz mieszczański". Rocznik Krakowski I, 1898; III, 1900; V, 1902.

Gizowski, M. R. Herby patrycjatu gdańskiego. Gdańsk: KAW / Gdańska Fundacja Książki, 1999.

Gumowski, M. Herbarz patrycjatu toruńskiego. Toruń: PAN, 1970.

Janiszewska-Rybka, A. Merk jako graficzny pierwowzór znaku własności. W: Wybrane zagadnienia z zakresu badań dokumentów. Warszawa: Wyd. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, 2007.

Namysłowski, B. Herby mieszczaństwa poznańskiego. Poznań: s.n., 1930.

Namysłowski, B. Merki rybaków pomorskich. Przycznek do heraldyki i folkloru. Kraków: s.n., 1925.

Namysłowski, B. Znamiona bartne mazowieckie 17 i 18 wieku i inne znaki ludowe. Przyczynek do heraldyki i folkloru. Poznań: Drukarnia "Przeglądu Leśniczego i Rynku Drzewnego", 1927.

Ropelewski, A. Merki rybaków morskich wybrzeża Gdańskiego. Warszawa: Prace Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, 1960.

Sternschuss, A. Godła domów krakowskich. Rocznik Krakowski II, 1899.

Wittyg, W. Znaki pieczętne (gmerki) mieszczan w Polsce w XVI i zaraniu XVII wieku. Kraków: s.l. (W.L. Anczyc), 1906.

Zdrenka, J. Herby mieszczaństwa gdańskiego. W: Salmonowicz, S. (red.) Mieszczaństwo gdańskie: sesja naukowa 21-23.11.1996. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Gdańskie Tow. Naukowe, 1997.

 

Heraldyka kościelna

 

Dudziński, P. Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. Warszawa: Wyd. DiG, 2007.

Giglewicz, E. Herby biskupów warmińskich. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2001.

Kolak, W., Marecki, J. Leksykon godeł zakonnych. Łódź: "Adi", 1994.

Skupieński, K., Weiss, A. (wyd.). Polska heraldyka kościelna: stan i perspektywy badań. Warszawa: Wyd. DiG, 2004.

Starzyński, M. Herby średniowiecznych opatów mogilskich. Kraków: Tow. Nauk. "Societas Vistulana", 2005.

 

Sztuka heraldyczna

 

Ars heraldica. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce. Warszawa: Wyd. DiG, 1995.

Barbasiewicz, W. (wyd.). Godło i barwa Polski samorządowej: herby i flagi miast i gmin polskich. Warszawa: Wyd. IWP, 1998.

Kamocki, F. Dziwolągi heraldyczne. Warszawa: nakł. autora, 1916.

 

B. Publikacje niemieckojęzyczne

 

Heraldyka ogólna

 

Buben, M. Heraldik. Praha: Albatros, 1987.

Filip, V. V. Einführung in die Heraldik. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000.

Freier, W. Wappenkunde und Wappenrecht. Leipzig: Verlag Degener & Co., 1934.

Galbreath, D. L. Handbüchlein der Heraldik. Lausanne: Spes-Verlag, 1948.

Galbreath, D. L., Jéquier, L. Handbuch der Heraldik. München: Battenberg, 1989.

Gall, F. Österreichische Wappenkunde. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1992.

Gumowski, M. Handbuch der polnischen Heraldik. Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1969.

Hauptmann, F. Wappenkunde. München: Oldenbourg Verlag, 1914.

Hildebrandt, A. M. Wappenfibel. Handbuch der Heraldik. Neustadt an der Aisch: Verlag Degener & Co., 1991.

Huber, H. Wappen. Ein Spiegel von Geschichte und Politik. Karlsruhe: Badenia Verlag, 1990.

Hupp, O. Wappenkunst und Wappenkunde. München: Max Kellerers Verlag, 1927.

von Keller, A. Leitfaden der Heraldik. Berlin: Friedrich Stahn, 1891.

Kurras, L. (wyd.). Das große Buch der Turniere: alle 36 glanzvollen Ritterfeste des Mittelalters. Stuttgart, Zürich: Belser, 1996.

Machatscheck, H. Unterhaltsame Wappenkunde. Berlin: Verlag Neues Leben, 1981.

Neubecker, O. Heraldik. München: Orbis Verlag, 2002.

Neubecker, O. Kleine Wappenfibel. Konstanz: Rosgarten Verlag, 1978.

Neubecker, O. Wappenkunde. München: Orbis Verlag, 2002.

Neubecker, O. Wie finde ich ein Familienwappen? Berlin: Falken-Verlag, 1956.

Neubecker, O., Rentzmann, W. Wappenbilderlexikon. München: Battenberg, 1974.

Oswald, G. Lexikon der Heraldik. Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut/Meyers Lexikonverlag, 1984.

Philippi, F. Wappen. Versuch einer gemeinfasslichen Wappenlehre. Limburg/Lahn: C.A. Starke, 1967.

Sacken, E. F. v. Heraldik. Leipzig: Weber, 1906.

Scheibelreiter, G. Heraldik. Wien, München: Oldenbourg, 2006.

Steimel, R. Kleine Wappenkunde. Köln-Zollstock: Steimel-Verlag, 1963.

Tintjer, R. Kleine Wappenlehre. Stuttgart: Rühle-Diebener, 1960.

von Volborth, C. A. Heraldik aus aller Welt in Farben. Berlin: Universitas Verlag, 1972.

von Volborth, C. A. Heraldik. Stuttgart, Zürich: Belser Verlag, 1989.

Warnecke, F. Heraldisches Handbuch. Limburg/Lahn: C.A. Starke, 1971.

Zappe, A. Grundriss der Heraldik. Limburg/Lahn: C.A. Starke Verlag, 1971.

 

Historia heraldyki

 

Berchem, E., Galbreath, D. L., Hupp, O. Beiträge zur Geschichte der Heraldik. Berlin: Verlag für Standesamtswesen, 1939.

Kalckhoff, A. Fürsten-, Länder-, Bürgerwappen: Heraldik aus neun Jahrhunderten. Zur Geschichte des Familienwappens. Stuttgart: Pro Heraldica, 1988.

Roemheld, L. Die diplomatischen Funktionen der Herolde im späten Mittelalter. Dysertacja Universität Heidelberg, Heidelberg, 1964.

Seyler, G. A. Geschichte der Heraldik. Neustadt/Aisch: Bauer & Raspe, 1970.

 

Sztuka heraldyczna

 

Böckler, G. A. Ars heraldica. Nürnberg: Zieger, 1688.

Boesch, P., Heim, B. B. Heraldische Holzschnitte. Zug: Verlag der Offizin Zürcher AG, 1974.

Fox-Davies, A. C. Kunst der Heraldik. Stuttgart: Parkland, 1988.

Gatterer, J. C. Praktische Heraldik. Nürnberg: Bauer & Mann, 1791.

Hupp, O. Wappenkunst und Wappenkunde. München: Max Kellerers Verlag, 1927.

Hußmann, H. Deutsche Wappenkunst. Leipzig: Insel-Verlag, 1940.

Hußmann, H. Über deutsche Wappenkunst. Wiesbaden: Pressler, 1973.

von Kretschmar, H. A. Anleitung zur Darstellung von Wappen. Dresden: Verlag der Buchdruckerei der Wilhelm und Bertha von Baensch Stiftung, 1913.

Lang, F. P. Die Wappensymbolik. Innsbruck: nakł. autora, 1976.

Leonhard, W. Das Grosse Buch der Wappenkunst. Augsburg: Bechtermünz Verlag, 2000.

Pietschke, F. Die Heraldik und Wappenkunst: für Künstler und Liebhaber dieser Wissenschaft, welche Wappen erklären und selbst zusammensetzen wollen. Helmstedt: Fleck, 1841.

Schroeder, M. Kleine Wappenkunst. Frankfurt: Insel Verlag, 1990.

Ströhl, H. G. Heraldischer Atlas. Stuttgart: J. Hoffmann, 1899.

von Volborth, C. A. Das Wappen. Stil und Form. Limburg/Lahn: C.A. Starke, 1971.

von Volborth, C. A. Fabelwesen der Heraldik in Familien und Städtewappen. Stuttgart, Zürich: Belser Verlag, 1996.

 

Heraldyka terytorialna

 

Arndt, J. Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten (1871-1918). Dortmund: Harenberg, 1988.

Ekdahl, S. Die "Banderia Prutenorum" des Jan Długosz: eine Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410. Untersuchungen zu Aufbau, Entstehung und Quellenwert der Handschrift; mit einem Anhang ... Transkription und Erläuterungen des Textes. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976.

Hupp, O. Königreich Preussen: Wappen der Städte, Flecken und Dörfer. Frankfurt am Main: Heinrich Keller, 1896.

Martinek, H. Das Wiener Wappenbüchlein. Wien: Werbena, 1964.

Pyl, T. Die Entwicklung des Pommerschen Wappens im Zusammenhang mit den Pommerschen Landestheilungen. Pommersche Geschichtsdenkmäler VII (1894).

Schöler, E. Fränkische Wappen erzählen Geschichte und Geschichten. Neustadt/Aisch: Degener, 1992.

Ströhl, H.G. Deutsche Wappenrolle. Stuttgart: Verlag v. Julius Hoffmann, 1897. (Reprint Köln: Komet Verlag, s.a.)

 

Herbarze

 

Neubecker, O. Großes Wappen-Bilder-Lexikon der bürgerlichen Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Augsburg: Battenberg, 1992.

Siebmacher, J. Johann Siebmachers Wappenbuch. München: Battenberg, 1979.

 

C.  Publikacje angielsko-/francuskojęzyczne

 

Avril, F. (wyd.). Le Livre des Tournois du Roi Rene. Paris: Herscher, 2003.

Abbott, W.H. Heraldry illustrated. New York: William T. Comstock, 1897.

Baty, T. Vital heraldry. Edinburgh: The Armorial, 1962.

Boutell, C., Brooke-Little, J.P. (wyd.) Boutell's heraldry. London: Frederick Warne, 1970, 1983.

Briggs, G. (wyd.) Civic and corporate heraldry. A dictionary of impersonal arms of England, Wales and N. Ireland. London: Heraldry Today, 1971.

Brooke-Little, J.P. Royal heraldry. Beasts and badges of Britain. Derby: Pilgrim Press, 1978.

Clark, H. An introduction to heraldry. London: Henry Washbourne, 1845 (i inne, w sumie kilkanaście wydań).

Comain, M. The Poolbeg book of Irish heraldry. Poolbeg Press, 1991.

Dennys, R. The heraldic imagination. Barrie and Jenkins, 1975.

Fearn, J. Discovering heraldry. Shire Publications, 1980.

Fox-Davies, A.C. A complete guide to heraldry. London: Jack, 1909.

Fox-Davies, A.C. The art of heraldry. An encyclopaedia of armory. London: Jack, 1904.

Friar, S. (wyd.) A new dictionary of heraldry. London: Alphabooks, 1987.

Friar, S., Ferguson, J. Basic heraldry. Bramley Books, 1999.

Friar, S. Heraldry (Sutton history handbooks). Grange Books, 1997.

Gwynn-Jones, P. The art of heraldry. Origins, symbols and designs. London: Parkgate Books, 1998.

Grant, F.J. The manual of heraldry. Edinburgh: John Grant, 1948, 1962.

Heim, B.B. Heraldry in the Catholic Church. New Jersey: Humanities Press, 1978.

Hope, W.H.St.J., Wagner, A.R. (wyd.) A grammar of English heraldry. Cambridge: The University Press, 1953.

Innes-Smith, R. An outline of heraldry in England and Scotland. Derby: The Pilgrim Press, 1980.

Marks, R., Payne, A. British heraldry from its origins to c. 1800. London: British Museum Publications, 1978.

Mackinnon of Dunakin, C. The Observer's book of heraldry. London: Frederick Warne, 1966, 1975.

Moncreiffe, I., Pottinger, D. Simple heraldry - cheerfully illustrated. London: Thomas Nelson & Sons, 1953.

Neubecker, O., Brooke-Little, J.P. Heraldry - sources, symbols, and meaning. London: McGraw Hill, 1977.

Pedrick, G. A manual of heraldry.... London: Laurie, s.a (ca 1911).

Pine, L.G. The story of heraldry. London: Country Life Ltd., 1952, 1965.

Platts, B. Origins of heraldry. London: Procter Press, 1980.

Rogers, H.C.B. The pageant of heraldry. London: Seeley Service & Co. Ltd., 1955.

Rothery, G.C. Concise encyclopedia of heraldry. London: Studio Editions, 1994.

Scott-Giles, C.W. Civic heraldry of England and Wales. London: J.M. Dent & Sons, 1933.

Scott-Giles, C.W. The romance of heraldry. J.M. Dent & Sons, 1967.

von Volborth, C.-A. Heraldry. Customs, rules and styles. Poole: New Orchard Editions, 1981.

Wagner, A.R. Heraldry in England. London: Penguin Books, 1946.

Wagner, A.R. Heralds and heraldry in the Middle Ages. An inquiry into the growth of the armorial function. Oxford: University Press, 1960.

Wagner, A.R. Historic heraldry of Britain. An illustrated series of British historical arms, with notes, glossary, and an introduction to heraldry. London: Oxford University Press, 1939.

Woodcock, T., Robinson, J.M. The Oxford guide to heraldry. Oxford, New York, Melbourne, Toronto: Oxford University Press, 1988.

Heraldyczne abecadłoHistoria herbów i heraldykiRegułyBlazonowaniePolska heraldyka ziemskaBibliografiaGaleriaLinkiSklepImpressum